Maha Schemes | सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना- Savitribai Phule Scholarship Scheme

Maha Schemes | सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना- Savitribai Phule Scholarship Scheme

योजनेचा उद्देश शासन निर्णय दिनांक 12 जानेवारी, 1996 अन्वये विजाभज विद्यार्थीनीं करिता व शासन निर्णय दिनांक 29 ऑक्टोबर, 1996 पासून विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थींनींना सुध्दा लागू करण्यांत आली आहे. सदरहू प्रवर्गाच्या विद्यार्थींनींचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव विमुक्त जाती व भटक्या जमाती/ विशेष … Read more