Mahajyoti Pre Police Training – पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना.

Mahajyoti Pre Police Training – पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना.

     ‘महाज्योती’ या संस्थेद्वारे महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास असलेल्या इतर मागासवर्ग , विमुक्त जाती व भटक्या जमाती,विशेष मागास प्रवर्ग तसेच धनगर या समाज घटकातील पात्र युवक युवतींसाठी पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना. Online Registration —  Link  https://mahajyoti.org.in/registration/police/step1.php?msg=0     Tags-  Mahajyoti-Pre-Police-Training-form-online