प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)

विभाग –  वित्त विभाग                                 कोण राबविते –   केंद्र                            लाभधारक –  वैयक्तिक योजनेचा उद्देश – देशातील प्रत्येक कुटुंबाला व नागरिकाला बँकेच्या मुख्य प्रवाहात आणणे. लाभाचा तपशील – १) … Read more